Usługi Charakterystyka spółki kapitałowej- czym jest?
Spółki kapitałowe – chrakterystyka

Na rynku działa wiele firm o różnym statusie prawnym. Najczęściej są to firmy jednoosobowe prowadzone przez małych przedsiębiorców, spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Różnią się one nie tylko statusem prawnym, ale także uprawnieniami właścicieli, posiadanym majątkiem oraz rodzajem i stopniem odpowiedzialności właścicieli.

Spółka osobowa – najważniejsze informacje

Spółki osobowe powstają w wyniku umowy między co najmniej 2 wspólnikami. Spółka osobowa nie ma osobowości prawnej, ale ma zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że wspólnicy mogą podejmować decyzje w imieniu spółki, mogą podpisywać umowy i zaciągać zobowiązania, kupować nieruchomości. Muszą jednak przy tym pamiętać, że za zobowiązania spółki odpowiadają własnym majątkiem. Nie ma znaczenia wielkość wniesionego kapitału.

Spółki osobowe dzielimy na:

• spółki jawne,
• spółki komandytowe,
• spółki komandytowo-akcyjne,
• spółki partnerskie.

Każda spółka, w zależności od formy, musi rozliczyć się z US i ZUS, co nie jest łatwe ze względu na zawiłości przepisów finansowych.

Najlepszym rozwiązaniem jest nawiązanie stałej współpracy z doświadczonym biurem rachunkowym, które ponosi odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń.

Charakterystyka spółek kapitałowych

To najczęstszy rodzaj spółki zawiązywany w przypadku podejmowania realizacji inwestycji obarczonej dużym ryzykiem. Spółki kapitałowe najczęściej zawiązują duże przedsiębiorstwa o sporym potencjale finansowym i technologicznym. W przypadku spółki kapitałowej nie jest ważny majątek wspólników, ważny jest kapitał spółki. Ewentualne roszczenia mogą być egzekwowane wyłącznie z majątku spółki.

Spółki kapitałowe mają osobowość prawną, więc muszą zostać zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Umowa musi mieć formę aktu notarialnego. Do wniosku o rejestr musi być dołączony także statut spółki i skład zarządu. Wszystkie późniejsze zmiany muszą być zgłoszone do KRS w formie poprawek i zmian.

O ile w spółkach osobowych najważniejsze decyzje podejmują współwłaściciele, o tyle w spółkach kapitałowych należy to do odrębnie wybranych organów zarządu i rady nadzorczej. W spółkach kapitałowych istnieje wyraźny rozdział właścicieli od zarządu, który ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działalność zgodną z prawem handlowym.

Rodzaje spółek kapitałowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce mogą działać dwa rodzaje spółek kapitałowych:

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółki akcyjne.

Spółki z o.o. mogą być tworzone przez kilka podmiotów gospodarczych, ale również przez jeden. Warunkiem jest kapitał założycielski wynoszący 5 000 zł. To właśnie ten mały kapitał decyduje, że jest to najpopularniejsza forma spółki kapitałowej. Kapitał spółki dzielony jest na udziały (akcje) o nominale 50 zł. Każdy akcjonariusz posiada takie same prawa.

Założenie spółki akcyjnej wymaga znacznie większego kapitału założycielskiego. Jego minimalna wartość to 100 000 zł, wartość pojedynczej akcji to 1 grosz.

W obu formach spółek kapitałowych akcje nie mogą być sprzedawane poniżej minimalnej wartości akcji.

Spółki kapitałowe zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości w oparciu o przepisy dotyczące ksiąg handlowych. Nie każdy księgowy potrafi robić to prawidłowo, dlatego warto to zlecić doświadczonej firmie rozrachunkowej, taką firmą jest Księgowy Gliwice, która doskonale zna się na zasadach księgowości i pomoże zgodnie z prawem obniżyć należności podatkowe.

Related Post